ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Terminy rekrutacji

Ważne terminy dla gimnazjalistów podczas rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW OD GIMNAZJALISTÓW
TRWA OD 10 MAJA 2018 DO 22 CZERWCA 2018 R.

 • od 10 maja od godz. 08.00 do 18 maja do godz. 16.00 

Składanie wniosków o przyjęcie do liceum wraz z deklaracją wyboru oddziałów i języków obcych oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 • od 22 czerwca od godz. 08.00 do 27 czerwca do godz. 16.00

Dostarczenie do szkoły o świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

 • do 6 lipca od godz. 08.00 do godz. 16.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do liceum i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną. 

 • 6 lipca 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

 • 6 lipca do 12 lipca od godz. 08.00 do godz. 16.00

Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w liceum i składają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 • 13 lipca do 31 sierpnia od godz. 08.00 do godz. 16.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dokumenty potrzebne do procesu rekrutacji:

 • oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),

 • oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 • kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej, w szkołach, w których mają złożone wnioski (jednak nie więcej niż do trzech szkół).