ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy dla absolwentów szkół podstawowych

 

UWAGA ! Zdjęcie w formie elektronicznej ! Format JPG/JPEG. Maksymalny rozmiar zdjęcia 5MB
(na płycie CD lub na adres e-mailowy: kontakt@ult.edu.pl) 

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły)

 

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły)
Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu kandydat dostarcza po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły –  tj. od 26 czerwca 2023 r. do 13 lipca 2023 r.