ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy dla absolwentów szkół podstawowych

 

Formularz zgłoszeniowy dla absolwentów gimnazjum

 

2 zdjęcia legitymacyjne

 

Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły)

 

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty (kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły)
Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum lub ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu kandydat dostarcza po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły – tj. do 24 lipca 2019 r.