ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2021/2022

200 punktów to maksymalna liczba możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, w tym
SZKOŁA PODSTAWOWA:

Przeliczenie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły,wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

1. Punkty za świadectwo:
1) celujący – przyznaje się po 18 punktów,
2) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów,
3) dobry – przyznaje się po 14 punktów,
4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów,
5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów
2. Punkty za egzamin ósmoklasisty:
1) języka polskiego,
2) matematyki
– mnoży się przez 0,35
3) języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3