ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2018/2019

200 punktów to maksymalna liczba możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, w tym:
100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, należy przeliczać na punkty, stosując współczynnik 0,2
100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania z ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za inne osiągnięcia osiągnięć ucznia.
Sposób przeliczania ocen na punkty:
 • 20 pkt. – ocena celująca
 • 16 pkt. – ocena bardzo dobra
 • 12 pkt. – ocena dobra
 • 8 pkt. – ocena dostateczna
 • 2 pkt. – ocena dopuszczająca
Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • 13 pkt. – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty przynajmniej na szczeblu wojewódzkim
 • 7 pkt. – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty
 • 5 pkt. – za uzyskane wysokie miejsce -nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim
 • 2 pkt. – za uzyskane wysokie miejsce -nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym
 • 5 pkt. – za świadectwo ukończenia gimnazjum wyróżnieniem,
 • 2 pkt. – za osiągnięcia w aktywności na rzec innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego